21 maart 2017 Raad van Advies

De Raad besprak de eindversie van de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee en gaf er een positief oordeel over. De eerste ervaringen met het schrijfteam werden uitgewisseld en de Raad gaf richting aan de leden van het schrijfteam. Het voorstel van de Waddenacademie voor de review over het economisch perspectief voor de Waddenzeehavens werd ondersteund.
Agenda en leidraad
Verslag