6 november 2012 Programma Building with Nature

De deelnemers gaven uitgangspunten mee om te komen tot een meerjarig programma Building with nature voor de Waddenzeehavens:

  • Baggerbezwaar verminderen
  • Baggerspecie voor natuurontwikkeling
  • Breder kijken naar baggeren

Het team van Ecoshape maakt op basis van de geformuleerde kernpunten een voorstel voor een programma Building with Nature Waddenzeehavens. Er zijn ook concretere voorstellen gedaan die worden meegenomen.

Agenda en context
Verslag