UNESCO havens

Ecoports

In 2006 verwierf Groningen Seaports het EcoPort certificaat. Daardoor geïnspireerd besloten de Waddenzeehavens van Den Helder, Den Oever, Harlingen en Lauwersoog in 2014 ook om het EcoPort certificaat te behalen. Een EcoPort certificaat moet elke twee jaar opnieuw door Lloyds worden verleend. In 2016 reikte de Secretaris Generaal van ESPO de certificaten uit tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde werkconferentie uit. Om een certificaat te behalen, moeten iedere twee jaar twee verbeteringen worden doorgevoerd.

Aan de basis van een certificaat liggen innovaties die een duurzame bedrijfsvoering verbeteren. Om dat te bevorderen organiseerde programma Waddenzeehavens meerdere werkateliers, het eerste in 2012. Ook is aandacht besteed aan onderwerpen die relatie met havens hebben, zoals bijvoorbeeld werkatelier calamiteitenzorg voor de Waddenzee.

Building with Nature

Geïnspireerd op een werkatelier van programma Waddenzeehavens is in samenwerking met EcoShape heeft de Raad een 5-jarig programma Building with Nature Waddenzeehavens opgezet, dat praktische kennis leverde voor uitvoeringsprojecten. Het eerste project waar het programma een inhoudelijke impuls gaf was Marconi bij de haven van Delfzijl. Inmiddels zijn meerdere projecten gerealiseerd, waaronder: Marconi Buitendijks, Kleirijperij, Slibmotor Koehool. De meeste projecten zijn in uitvoering genomen of inmiddels afgerond. Na een evaluatie met de Waddenzeehavens bracht EcoShape een brochure over de ervaringen uit.

Baggeren

In 2010 is voor een Waddenzeebrede aanpak met de Waddenacademie de werkconferentie Helder over slib georganiseerd. Op veel plekken is geëxperimenteerd met alternatieve vormen van baggeren en zijn meerdere werkateliers georganiseerd. Samen met Rijkswaterstaat, EcoShape en Groningen Seaports, organiseerde programma Waddenzeehavens een sedimentmanagement werkatelier om lopende ervaringen uit te wisselen en bestaande initiatieven te updaten.